GlobalGap.JPG

IQC Certificate

משתלות בני דרור בע"מ עומדים בתקן  GLOBALG.A.P משנת 2019.

 

להלן עקרונות החברה בתקנון מדיניות האיכות שלנו :

 

- הנהלת המשתלה רואה ביישום עקרונות ניהול האיכות בהתאמה לדרישות GLOBALG.A.P מוטיב מרכזי בניהול המשתלה.

- הנהלת המשתלה מתחייבת לקיומה ותחזוקתה של של מערכת ניהול איכות שתבטיח התאמת המוצר והשירות לדרישות וציפיות הלקוח.

- הנהלת המשתלה תפתח מנגנוני בקרת תהליך ע"מ לאתר ליקויים בתהליכי העבודה ולבצע פעולות מתקנות אפקטיביות בהתאם .

- הנהלת המשתלה תפעל לשיפור המיומנויות והידע של העובדים והמנהלים במשתלה ככלי לשיפור איכות המוצר והשירות ללקוח.

- ההנהלה תפעל להגברת הפתיחות מצד חברי ההנהלה והעובדים על מנת לאפשר דיווח אמין בתהליך אסוף הנתונים לשם איתור תקלות והפקת לקחים.

- הנהלת המשתלה תפעל להטמעת טכנולוגיות מתקדמות לשיפור יכולת הניהול במשתלה וצימצום תקלות וחריגות.

- ההנהלה תנחה את עובדיה לשמירה על איכות הסביבה . תנאי גדיול נאותים , נקיון , בטיחות , היגיינה ומניעת חדירת גורמי סיכון לשתיל.

- ההנהלה מחוייבת לעמידה בדרישות חוקי מדינת ישראל הרלוונטיים לפעילות המשתלה.

 

- ההנהלה תפעל לקיום תהליכי עבודה ממוקדי לקוח , תוך שמירה על עמידה בהתחייבויות , תגובה בזמן , ערנות ופתיחות לשינויים.

 

מנהל המשתלה,

טל רז